Lüks Bay Bayan Kefen Takımı 

Kefen


Kefen

Leichentuch özlükte “örtmek” anlamına gelen kefn masdarından gelmektedir. Cenazenin kefenlenmesi işlemine de tekfîn denilir. Ölen kimsenin yıkanıp genelde beyaz olan temiz bir beze sarılarak gömülmesi çevre temizliği, sağlık, insan saygınlığının korunması, ölünün yakınlarının hâtıralarına saygı, ölümün hatırlanması gibi hikmetler taşıdığından hemen bütün din ve medeniyetlerde cenaze kültünün önemli bir öğesini teşkil eder. Grabsteine 

Lüks Bayan Kefen Takımı 

Kefen bezi fiyatları

Kefen bezi fiyatları

11 Metre – Kefen bezi (44 tel hasse, 150cm en)

1 Adet – Sünger

1 Adet – Sabun (200gr)

1 Adet – Pamuk (50gr)

2 Çift – Eldiven

1 Poşet – Çörek otu (25gr)

1 Adet – Kafirun

1 Şişe – Gül suyu (300gr)

1 Adet – Havlu

1 Adet – Peştemal

Erkek Kefen Takımı

kefen erkek takımı

kefen erkek takımı

 Bay Kefen Modelleri

Erkek Kefen Takımı

1 Adet 2,20 MT X 8 MT Hassa Kumaş.
1 Adet Havlu.
1 Adet Peştamal.
1 Adet Sabun.
1 Adet Sünger.
1 Adet Pamuk.
1 Çift Eldiven.
1 Küçük Poşet Çörek Otu.
1 Çift Buhur.

Ucuz fiyatı ile Eren Grabstein’da.

“Cenaze Levazımatı – Lüks Kefen Takımı – Kadın ürünümüzle ilgili kefen takımı içindekiler, 2021 kefen modeller, kefen çeşitleri, yasir kefen takımı, kefen parası ne kadar 2020, et kefen bezi, cenaze levazımatı nedir, kefen nereden alınır isviçre,  gibi aramalarda kullanılıyor. Eğer aradığınız ürün Cenaze Levazımatı – Lüks Kefen Takımı – Kadın değilse bize ulaşın lütfen size yardımcı olalım. Eren Grabstein olarak kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla müşterilerimize sunmayı ilke edindik. Bizim için öncelik siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Ürün iade değişim gibi hususlarla ilgili müşteri hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz.”  islamische Grabsteine

1- Erkeğin sünnet olan kefeni, izâr, kamîs ve lifâfe’dir. (Erkeğin) kifayet (yani yetinilmesi caiz olan) kefeni izâr ve lifâfe’dir. (Erkeğin) zaruret (durumunda yetinilmesi caiz olan kefeni) ise (kefen adına bedeni örtecek) ne bulunursa (odur). Özür (zaruret) olmaksızın sadece bir kefenle yetinmek ise mekruhtur…

2- Kadının sünnet olan kefeni, dır’, izâr, hımâr (başörtüsü), lifâfe ve göğüslerinin bağlandığı bir bez’dir. Dır’’dan murad kamîs’dir. (Kadının) kifayet (yani yetinilmesi caiz olan) kefeni izâr, lifâfe ve hımâr’dır. (Kadının) zaruret (durumunda yetinilmesi caiz olan kefeni) ise (kefen adına bedeni örtecek) ne bulunursa (odur). Özür (zaruret) olmaksızın sadece iki kefenle yetinmek ise mekruhtur…

Uygun Kaliteli Kefen isviçre

Grek-Roma dünyasında, erken dönem Hinduizm’inde, Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta cenazenin yıkandıktan sonra kefenlenip gömüldüğü, kefen olarak genelde beyaz keten bezin kullanıldığı, bazan da ölünün elbisesiyle defnedildiği bilinmektedir (bk. CENAZE; DEFİN). İslâm öncesi Arap toplumunda Sâmî geleneğin devamı olarak ölünün kefenlenip gömülmesi âdeti yanında elbisesiyle gömülmesi âdeti de vardı. Kefen için genelde Yemen mâmulü pamuklu beyaz bez kullanılır, elbise ile defnedildiğinde ise ölenin konumunu ve ona saygıyı temsilen elbisenin yeni ve pahalı kumaştan olması tercih edilirdi (Cevâd Ali, V, 160-161). İslâm döneminde cenazenin elbiseyle gömülmesi âdeti kaldırılarak hem ölüye saygıyı içeren hem de israf ve gösterişi önleyen sade bir kefenleme usulü getirilmiştir.

KEFEN Fiyatları

Cenazenin kefenlenmesi işi geride kalanlar üzerine farz-ı kifâyedir. Ölenin aksi yönde bir vasiyetinin bulunması bu yükümlülüğü kaldırmaz. Erkeğin kefeni kamîs, izâr ve lifâfe adı verilen üç parça bezden oluşur. Kamîs boyun kısmından ayaklara kadar uzanan ve gömlek yerine geçen, izâr da don veya eteklik yerini tutan ve baştan ayağa kadar uzanan bir bezdir. Lifâfe ise sargı yerinde olup baştan ayağa kadar uzanarak baş ve ayak taraflarından düğümlenir. Bu bakımdan izârdan biraz daha uzundur. Her üçü de yensiz ve yakasız, etrafları dikişsiz olur. Kadının kefeni, bu üç parçaya ilâve olarak yüzü de kapatacak bir baş örtüsü ile göbekle göğüs arasını kapatacak genişlikte bir göğüs örtüsünden ibaret beş parça bezden meydana gelir. Bu, sünnete uygun kefenleme (kefen-i sünnet) için gereken parça sayısı olup buna imkân bulunamadığında erkek için izâr ve lifâfe, kadın için bu ikisine ilâveten baş örtüsü yeterli olur (kefen-i kifâyet). Bu da mümkün olmadığı takdirde cenazenin bedenini kaplayan tek parça bezle yetinilir (kefen-i zarûret). Bulûğ çağına yaklaşmış çocuklar büyükler hükmündedir. Bu çağa gelmemiş çocukların kefenleri sadece izâr ve lifâfeden ibaret olur. Savaşta şehid düşen kimse, üzerindeki silâh vb. malzeme çıkarılarak elbisesiyle gömülür. Şehidin, bedeninin sünnete uygun kefenlemeye göre açık kalan yerlerinin kefenlenerek örtüleceği ve öyle defnedileceği görüşü de vardır.

Kefen çeşitleri

Kefenin elbise dikimine yarayan herhangi bir bez veya kumaştan olması câizse de beyaz pamuklu bezden yapılması menduptur. Hadiste de kefenin temiz ve güzel olması, kefenlemeye özen gösterilmesi, fakat aşırılığa gidilmemesi istenmiştir (Müslim, “Cenâʾiz”, 49; Ebû Dâvûd, “Cenâʾiz”, 34-35). Bu sebeple kefen olarak çok âdi ve basit bezin veya çok pahalı kumaşın kullanılması uygun görülmez. Erkekler için ipekli kumaştan kefen yapılması câiz görülmezken kadınlar için ipekten ve za‘feranla usfur denilen boyalarla boyanmış bezden kefen yapılması genelde câiz veya kerâhetle birlikte câiz görülmüştür.

Cenazenin yıkanıp kurulanmasının ardından kefenlemeye geçilir. Sünnete uygun kefenleme usulünde (Buhârî, “Cenâʾiz”, 12-20; Müslim, “Cenâʾiz”, 44-49; Ebû Dâvûd, “Cenâʾiz”, 34-37), kefen ve cenazeye güzel kokular sürüldükten sonra lifâfe tabut içine veya düz bir yere, onun üzerine de izâr serilir. Ardından cenaze kefen gömleği giydirilerek ve elleri iki yana bırakılarak izârın üstüne konur. Erkek ölüde izâr önce soluna, sonra sağına getirilerek sarılır, peşinden lifâfe de aynı şekilde sarılır. Açılmasından korkulursa kefen bir kuşakla da bağlanabilir. Kadın ölüde ise saçları ikiye ayrılarak kefen gömleği üzerinden göğsü üstüne konulur ve üzerine yüzünü de örtecek şekilde baş örtüsü yerleştirilir. Ardından üstüne izâr sarılır ve izârın üzerinden göğüs örtüsü bağlanır, daha sonra lifâfe sarılır. Göğüs örtüsü lifâfeden sonra da bağlanabilir.

Kefen kural olarak ölen kişinin malından karşılanır. Kefen harcamaları ölenin borcundan, vasiyetinden ve vârislerin haklarından önce gelir. Ölünün tekfin masraflarını vârislerinden biri karşılamışsa bu masrafları ölünün terekesinden alabilir. Geriye mal bırakmamış kimselerin kefen masrafı hayatta iken nafakasını vermekle yükümlü bulunduğu kimselere aittir. Böyle bir kimsesi yoksa duruma göre devlet bütçesinden veya bölgenin müslüman halkı tarafından karşılanır. Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan, Şâfiî mezhebinde daha sahih kabul edilen, Mâlikî mezhebinde de kısmen benimsenen görüşe göre arkada mal bıraksın bırakmasın kadınların kefenleri hayatlarındaki nafaka yükümlülüğünün devamı olarak kocalarına aittir. Ölen kocanın kefen yükümlülüğünün karısına ait olmadığı hususunda ise fakihlerin ittifakı vardır.

Yensiz ve yakasız, dikişsiz ve oyasız sade birkaç parça bezden ibaret olan kefen, bir yönüyle ölünün bedenini örtme görevini yerini getirdiği gibi bir yönüyle de insanın bu dünyadan bir şey götüremeyeceğini, doğduğu gibi çıplak gideceğini ve dünyanın fâniliğini temsil eder. Temiz bir bezden olması, güzel kokular sürülmesi ve kefenlemenin özenle yapılması ise insan saygınlığının ve geride kalanlara hürmetin bir gereğidir.

BİBLİYOGRAFYA

Buhârî, “Cenâʾiz”, 12-20; Müslim, “Cenâʾiz”, 44-49; Ebû Dâvûd, “Cenâʾiz”, 34-37; Ya‘kūbî, Târîḫ, II, 13; Şîrâzî, el-Müheẕẕeb, I, 129-131; Kâsânî, Bedâʾiʿ, I, 306-309; İbn Kudâme, el-Muġnî, Kahire 1388/1968, II, 346-352; Şemseddin er-Remlî, Nihâyetü’l-muḥtâc, Kahire 1386/1967, II, 455-465; İbn Âbidîn, Reddü’l-muḥtâr (Kahire), II, 202-207; Cevâd Ali, el-Mufaṣṣal, V, 160-161; Vehbe ez-Zühaylî, el-Fıḳhü’l-İslâmî ve edilletüh, Dımaşk 1405/1985, II, 471-480; “Tekfîn”, Mv.F, XIII, 236-248.